Vår personuppgiftspolicy

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), en ny dataskyddsförordning inom EU, trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och ställer större krav på tillämpning. För att uppfylla vår lagenliga skyldighet har vi upprättat en personuppgiftspolicy och rutiner som gör det möjligt för de som kommunicerar med oss att utöva sina rättigheter.

Vår personuppgiftspolicy

 • informerar om användning och ändamål
 • respekterar och skyddar de PU vi mottagit
 • informerar om individens rätt att:
  - ge och ta tillbaka samtycke
  - begära registerutdrag,
  - invända mot användningen av PU
  - begära rättelser och raderingar av PU
  - begära överföring av PU till annan personuppgiftsansvarig
 • endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid
 • endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke
 • även sparar PU för s k. "tredje person" om detta inte medför oproportionerligt merarbete för oss
 • övervakar vår behandling av PU.

Denna policy är en skyldighet för ledning och anställda att behandla personuppgifter enligt denna policy och dokumenterade rutiner samt gällande lagstiftning.


Vill du söka ytterligare information skicka ett mail till svenskcr@gmail.com